Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

De sfeer die de school biedt en waarin het kind opgroeit, is van groot belang. Wij willen kinderen stimuleren om hun mogelijkheden en talenten optimaal te kunnen ontwikkelen. Elk kind ontwikkelt zich op eigen wijze. De school wil daar zoveel mogelijk reke...

Lees verder

Kerndoelen en leerlijnen

Kerndoelen en leerlijnen

Wij hechten veel belang aan een goede beheersing van de basisvaardigheden (lezen, taal, rekenen). Daarnaast willen wij met ons onderwijs zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. Met onze zorgstructuur geven wij de kinderen de nodige b...

Lees verder

Didactische uitgangspunten

Didactische uitgangspunten

Ons motto en onze visie geven we op gevarieerde wijze inhoud. De Klimroos is een kunstzinnige en sportieve basisschool, waarbij het kind centraal staat en welbevinden voorop. Op onze school werken we met het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen gediffe...

Lees verder

Cultuureducatie en kunstzinnige ontwik.

Cultuureducatie en kunstzinnige ontwik.

Je ziet ons kunstzinnige en sportieve karakter terug in ons gevarieerde onderwijsaanbod. Dat houdt niet in dat het aantal expressieve vakken wordt uitgebreid, maar dat de kwaliteit van deze lessen wordt verbeterd. Daarnaast willen we alle leerlingen gedur...

Lees verder

Ontdekkend leren

Ontdekkend leren

Ontdekkend leren is een werkwijze die de natuurlijke nieuwsgierigheid van kinderen als uitgangspunt neemt. Bij ontdekkend leren wordt thematisch gewerkt en nieuwe kennis wordt in de context geplaatst. Hierdoor leren kinderen verbanden zien. Het gaat dus n...

Lees verder

Bewegend en spelend leren

Bewegend en spelend leren

Elk kind heeft de natuurlijke behoefte om te bewegen. Kinderen die zich ontwikkelen door veel te bewegen, ontwikkelen zich beter dan kinderen die weinig of niet bewegen. Ze zijn fitter, gezonder en blijer. Door de lesstof om te zetten in spel, dans en bew...

Lees verder

Onze zorg voor kinderen

In dit schoolondersteuningsprofiel is vastgelegd hoe wij de ondersteuning van leerlingen invullen. In dit document staat wat de basisondersteuning is, maar vindt u ook de extra ondersteuning die wij kunnen bieden met behulp van samenwe...

Lees verder

Activiteiten en faciliteiten

Activiteiten en faciliteiten

Op onze school worden veel activiteiten georganiseerd die direct met ons onderwijs te maken hebben. Deze activiteiten ondersteunen het onderwijsaanbod en zorgen voor een brede en sociale ontwikkeling. Er zijn schoolbrede activiteiten en groepsactiviteiten...

Lees verder

Rapport Inspectie van Onderwijs

Rapport Inspectie van Onderwijs

Ieder jaar bekijkt de onderwijsinspectie of er aanwijzingen zijn dat een school onvoldoende kwaliteit levert. Op basis van een risicoanalyse en eventueel nader onderzoek wordt bepaald hoeveel toezicht een school nodig heeft. Download hier het meest actue...

Lees verder

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl