Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat

De sfeer die de school biedt en waarin het kind opgroeit, is van groot belang. Wij willen kinderen stimuleren om hun mogelijkheden en talenten optimaal te kunnen ontwikkelen. Elk kind ontwikkelt zich op eigen wijze. De school wil daar zoveel mogelijk rekening mee houden. Wij streven naar een ononderbroken ontwikkelingslijn en werken met een onderwijsstructuur die rekening houdt met de onderlinge verschillen. Klassikale onderwijsactiviteiten worden afgewisseld met groeps- en individuele instructie.

De school is bij uitstek de plek waar elke leerling kennismaakt met de verschillen de achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Op De Klimroos is hier voldoende ruimte voor. Wij bevorderen dat onze kinderen actief deelnemen aan activiteiten binnen (en mogelijk ook buiten) de school, zodat de basis wordt gelegd voor een actief burgerschap. Burger kan je niet worden, maar ben je.

De zorg voor het pedagogische klimaat en in het bijzonder de zorg voor sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen is een speerpunt op onze school. Ons doel is een optimale persoonlijkheidsontwikkeling van ieder kind op sociaal-emotioneel gebied. Daarnaast staat groepsvorming centraal en natuurlijk de rol die iedereen daarin speelt. Het welbevinden van onze kinderen op school en de sfeer in de klas en in de school vinden wij als team heel erg belangrijk.

De Klimroos heeft ervoor gekozen zich te ontwikkelen tot ‘Kanjerschool’. Het team is geschoold in het geven van Kanjertraining in de klas. De Kanjertraining is gericht op het creëren en behouden van een positief pedagogisch klimaat in de klas en op de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Daarom geven wij de training in alle groepen op onze school.

Doelen zijn:
• Het bevorderen van vertrouwen en veiligheid in de klas.
• Het versterken van de sociale vaardigheden bij kinderen.
• Beheersing van verschillende oplossingsstrategieën bij pesten en andere conflicten.
• Bewustwording van de eigenheid bij kinderen.
• Leren om verantwoordelijkheid te nemen.
• Het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie.

Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. De pijlers waarop de Kanjertraining is gebouwd, zijn:
• Wij vertrouwen elkaar
• Wij helpen elkaar
• Niemand speelt de baas
• Niemand lacht uit
• Niemand blijft zielig.

Deze vijf pijlers zijn tevens onze leefregels. Ze bieden alle betrokkenen houvast en een duidelijkheid. Naast deze leefregels, maakt iedere klas samen met de leerkracht nog enkele klassenregels op. Ons motto is: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je. Doe je best er iets van te maken. Zoek oplossingen waarmee je elkaar en de situatie recht doet. Oplossingen die in de toekomst houdbaar zijn.

Op De Klimroos kan je leren hoe je omgaat met verschillen, acceptatie en tolerantie. Deze aspecten van het leren zitten in ons totale onderwijs verweven.

Terug

Platinadijk 25

4706 LK Roosendaal

0165 534287

info@nulldeklimroos.nl