Samen met ouders

Klachten en vertrouwenspersonen

Als een gesprek met de groepsleerkracht, de directie of het bestuur uw klacht niet heeft weggenomen, dan kunt u overwegen een officiële klacht in te dienen bij de klachtencommissie. Wij vinden het belangrijk dat elke schoolbetrokkene die een klacht heeft, weet waar hij/zij met de klacht terecht kan. Stichting OBO is aangesloten bij de Stichting Onderwijsgeschillen en heeft daarvan de modelregeling voor het primair en voortgezet onderwijs overgenomen. Hier kunt u de regeling en andere informatie te vinden. Eveneens kan verwezen worden naar de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). 

Ouders en kinderen kunnen klachten indienen over gedragingen en beslissingen, of het nalaten van beslissingen, door het bevoegd gezag en/of het personeel. Het klachtenrecht kan dus een belangrijke signaalfunctie vervullen met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Klachten kunnen van velerlei aard zijn: klachten aangaande machtsmisbruik waar onder discriminerend gedrag, agressie, geweld, seksuele intimidatie en pesten. Maar ook klachten op gebied van straf, hygiëne, huiswerk, vernieling enz.

Wij gaan ervan uit dat de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school in onderling overleg tussen ouders, kinderen, personeel, schoolleiding en bevoegd gezag op een juiste wijze worden afgehandeld. Toch kan het wel eens zo zijn, gelet op de aard van de klacht, dat dit niet mogelijk is. Wanneer men dan met zijn of haar klacht nergens binnen de schoolgemeenschap terecht kan, zou de klachtenregeling van toepassing kunnen zijn.

Om een goede afhandeling van een klacht mogelijk te maken heeft het bestuur op onze school drie contactpersonen benoemd: Esther van Endt, Noortje Habets en Jasper van der Noordt. Zij hebben tot taak om voor een eerste opvang, advies en begeleiding van het kind en zijn of haar ouders te zorgen. Zij zijn er ook om het eerste contact te leggen met de externe vertrouwenspersoon als dit nodig gevonden wordt. Men kan ook rechtstreeks contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon.

  • De vertrouwenspersoon fungeert als eerste aanspreekpunt bij meldingen en klachten over ongewenst gedrag

  • De vertrouwenspersoon gaat zorgvuldig met uw melding of klacht om

  • De vertrouwenspersoon luistert naar u wanneer u een klacht heeft over ongewenst gedrag op school zoals: ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld. Zij geven informatie over mogelijke vervolgstappen en begeleidt u in de interne/informele klachtenprocedure

Bent u ontevreden over de begeleiding, bejegening, gemaakte of nagekomen afspraken, of wilt u een formele klacht indienen, dan kan de interne contactpersoon u in contact brengen met de externe vertrouwenspersoon die uw begeleiding in de klachtenprocedure overneemt.

Interne contactpersoon
Esther van Endt
Noortje Habets
Jasper van der Noordt

Stichting Onderwijsgeschillen
Postbus 85191 
3508 AD Utrecht
030 2809590
info@onderwijsgeschillen.nl
www.onderwijsgeschillen.nl

Externe vertrouwenspersoon
Johan van Gils
Schotenstraat 19
4844 EE Terheijden
076 5933894
06 57988095

Vertrouwensinspecteur
Ouders, kinderen, docenten, directies en besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

  • Seksuele intimidatie en seksueel misbruik (zedenmisdrijven);

  • Psychisch en fysiek geweld;

  • Discriminatie en radicalisering.

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. De melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de vertrouwensinspecteur. Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte. Bij een vermoeden van seksueel misbruik is een school wettelijk verplicht contact op te nemen met de vertrouwensinspecteur.

De vertrouwensinspecteurs zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur op het nummer 0900 1113111 (lokaal tarief).

Terug