Samen met ouders

In het kort

Wat kunnen ouders van school verwachten?

Een goed contact tussen school en thuis is voor het team van De Klimroos één van de belangrijkste uitgangspunten. Wij informeren u vanuit onze verantwoordelijkheid over alle belangrijke gebeurtenissen op school, de schoolprestaties en over het welbevinden van uw kind. Het volgende kunt u van school verwachten gedurende het schooljaar:

 • Het team doet er alles aan om ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig voelen op school.

 • Het team van De Klimroos doet er alles aan om kwalitatief goed onderwijs aan te bieden.

 • De leerkracht informeert ouders regelmatig over hoe hun kinderen het op school doen. Dit gebeurt via de leerlingrapporten, de ouderavonden, de gegevens van het leerlingvolgsysteem en eventueel (telefonisch) contact tussendoor.

 • Wij dragen kennis over en hebben ook aandacht voor het ontwikkelen van sociaalemotionele aspecten.

 • Wij werken met een veiligheidsplan (op school aan te vragen)

 • Het team besteedt extra zorg aan kinderen die moeite hebben met de leerstof of die juist meer aankunnen. Het team spreekt met respect over de ouders.

 • De school heeft een Oudervereniging en een Medezeggenschapsraad

 • De school zorgt voor:
  -Een jaarlijkse aanpassing van de schoolgids
  - Een kennismakingsgesprek samen met de kinderen en ouders voor groep 3 t/m 8 in september
  - Een informatieavond voor groep 1 en 2 en groep 8 in september
  - Een voortgangsgesprek in november en indien nodig in mei/juni
  - Een rapportgesprek in februari/maart
  - Telefonisch of persoonlijk contact wanneer daar aanleiding voor is

 

Wat verwacht de school van ouders?

Ouders en school zijn partners in de opvoeding. Voor een optimaal verloop van de schoolcarrière van uw kind en onze leerling, is het belangrijk dat we elkaar regelmatig van informatie voorzien: over leefregels, talentontwikkeling, vorderingen of eventuele stagnatie, over de sociaalemotionele ontwikkeling van een kind, zijn of haar thuissituatie, etc.

Voor een goede samenwerking stellen wij het op prijs als u, als ouder, ons informeert over belangrijke gebeurtenissen thuis. Zo kunnen we er gezamenlijk voor zorgen dat uw kind een optimale ontwikkeling doormaakt en een fijne schoolperiode heeft.

Een regelmatig contact tussen school en ouders kan de samenwerking bij sociaal-emotionele of leerproblemen of problemen thuis bevorderen, zorgt voor een betere afstemming tussen de opvoeding thuis en op school en stelt de school in staat om te profiteren van de kennis, het inzicht en de ervaring van ouders. Ouderbetrokkenheid kan, kortom, een belangrijke bijdrage leveren aan een optimaal verloop van de schoolloopbaan.

Wij rekenen op een actieve bijdrage van ouders bij de activiteiten voor de kinderen. Met enige regelmaat doen we een beroep op u om te komen helpen bij diverse activiteiten op onze school. Bijvoorbeeld bij het organiseren van sportdagen, excursies en feestelijke activiteiten in de school. Extra hulp van ouders hebben we hierbij hard nodig om deze activiteiten mogelijk te maken.
Omdat ouderbetrokkenheid voor ons team essentieel is bij het aanboren van de talenten van uw kind, willen wij graag met u de volgende afspraken maken:

 • U zorgt ervoor dat de kinderen op tijd op school zijn

 • U ziet erop toe dat de kinderen hun huiswerk maken

 • U staat positief tegenover de leefregels vanuit de Kanjermethode

 • U ziet erop toe dat relevante informatie tijdig aan de school wordt doorgeven

 • U zorgt ervoor dat de kinderen hun leerplicht nakomen

 • Is er zorg over het welbevinden van uw kind in de groep, dan bespreekt u dit met de leerkracht

 • U spreekt met respect over de school, dat verwachten wij ook van de kinderen, leerkrachten, overig personeel en andere ouders

 • Wij verwachten dat u bij alle gesprekken aanwezig bent, buiten deze geplande gesprekken om kunt u altijd een afspraak maken voor een gesprek met leerkracht van uw kind of de directie. Ook de leerkracht zal u uitnodigen voor een gesprek als daar reden toe is

 • Door het schooljaar heen worden verschillende activiteiten op school georganiseerd, zoals Sinterklaasfeest, Kerstviering en de Kinderboekenweek. Daarnaast worden vanuit de verschillende groepen activiteiten georganiseerd om het lesaanbod te ondersteunen. Uw hulp is onmisbaar!
Terug