Onze school

Praktische informatie

Hier vind je meer informatie over:

  • Bewegingsonderwijs
  • Huiswerk
  • Eten en drinken
  • Trakteren op school
  • Sponsoring
  • Controle hoofdluis
  • Gevonden voorwerpen
  • Schoolfotograaf
  • Ontruimingsoefening

Bewegingsonderwijs

De kinderen vanaf groep 3 hebben gymnastiek in de sporthal D’n Dijck, gelegen naast de school. De kinderen gaan twee keer per week sporten in de sporthal op dinsdag en vrijdag. De kinderen in groep 1 en 2 hebben gymnastiek in de speelzaal op school.

Huiswerk

Omdat we op school een basis leggen voor het vervolgonderwijs, besteden we ook aandacht aan huiswerk. Stap voor stap bouwen we de hoeveelheid huiswerk op en begeleiden de kinderen daarbij. Wij verwachten van ouders dat er betrokkenheid en ondersteuning is bij het maken en leren van huiswerk. Dit in de vorm van een rustige plaats, het bepalen van een vaste tijd en kinderen ondersteunen bij het leren leren van proefwerken en toetsen. Vanaf groep 5 krijgt uw kind huiswerk. Dit neemt toe in hoeveelheid en tijd naar groep 8 toe. Huiswerk is bijvoorbeeld een taalblad, een proefwerk, een boekbespreking of spreekbeurt. Uw kind krijgt dit tijdig te horen en is vaak op vaste dagen, zodat er voldoende tijd is om te leren. De kinderen mogen een eigen agenda gebruiken in groep 7 en 8. Verder kan het voorkomen, dat een kind op school wat moeite heeft met bepaalde leerstof en dan wordt in overleg tussen de leerkracht en ouders een programma (oefenmateriaal of huiswerkbladen) gemaakt om een bepaalde tijd thuis te oefenen. Van de ouders wordt verwacht dat zij hun kind hierbij stimuleren en ondersteunen.

Eten en drinken

Kinderen mogen ‘s morgens in de ochtendpauze iets eten en drinken. De kinderen nemen drinken mee in een afsluitende beker. Voor de pauze in de ochtend nemen de kinderen uitsluitend fruit of groente mee. Koolzuurhoudende dranken en snoep zijn niet toegestaan. Het is prettig als de naam van uw kind op de bekers en broodtrommels staan. Samen werken we zo naar een groenere en gezonde school. Lees hier ons voedselbeleid.

Trakteren op school

De ouders van de kinderen uit groep 1 en 2 mogen aanwezig zijn bij de verjaardagviering in de klas (van 8.45 uur tot ongeveer 9.15 uur of in overleg op een ander tijdstip). Het jarige kind staat centraal, alle aandacht is op dat moment voor hem of haar. Uit ervaring is gebleken dat het daarom niet wenselijk is dat een jonger broertje of zusje aanwezig is. Vanaf groep 3 vieren we de verjaardag zonder de ouders.

Traktaties
Als een kind jarig is, kan er getrakteerd worden. De kleuters mogen samen met de ouders langs de andere kleuterklassen lopen, zodat er gefeliciteerd kan worden door de andere leerkrachten. Vanaf groep drie gaat de jarige naar de teamkamer, zodat er daar gefeliciteerd kan worden door de leerkrachten. Traktaties voor de leerkrachten mogen hetzelfde zijn als die voor de kinderen.

Voor een traktatie van een jarig kind gaat de voorkeur uit naar ‘verstandig’ snoep (popcorn, rijstwafel e.d. zie www.gezondtrakteren.nl) of een gezonde traktatie. Bij speciale gelegenheden zoals: Sinterklaas, schoolreisje e.d. mag best wel eens gesnoept worden. Informeert u bij de groepsleerkracht of er kinderen met een kleurstof- of voedselallergie in de groep zitten. Het zou fijn zijn met hen rekening te houden.

Uitnodigingen
Bij een verjaardag van uw kind hoort een feestje. Daarbij is het altijd een puzzel welke kinderen u hiervoor uitnodigt. Vaak nemen de kinderen dan een stapeltje uitnodigingen mee naar school om ze uit te delen. Sommige kinderen worden zelden uitgenodigd voor een verjaardagspartijtje. Voor deze kinderen is het iedere keer weer een teleurstelling als zij zien dat andere kinderen wel worden uitgenodigd. Om deze reden vragen we u om discreet om te gaan met het uitdelen van uitnodigingen en dit niet openlijk in de klas of in school te doen. U kunt uitnodigingen bijvoorbeeld ook persoonlijk thuis afgeven of opsturen.

Sponsoring

In februari 1997 heeft staatssecretaris Netelenbos van Onderwijs met vijftien organisaties een convenant ondertekend met betrekking tot sponsoring. Het convenant heeft niet de bedoeling sponsoring te bevorderen of te bestrijden. Het gaat erom dat scholen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan en een verantwoord sponsorbeleid voeren.

Voor het bedrijfsleven kan de school aantrekkelijk zijn om te benaderen voor sponsoring; de jeugd is immers een aantrekkelijke doelgroep. Bij sponsoring gaat het om geld, goederen en/of diensten, die een sponsor verstrekt aan de school. In sommige gevallen kan een tegenprestatie van de school worden verlangd en is het van belang af te wegen of sponsoring in het belang is van de kinderen en of het verantwoord is de kinderen/de ouders met een tegenprestatie (bijvoorbeeld reclame) te confronteren. Schenkingen vallen niet onder sponsoring. Mocht de school sponsoring overwegen, dan wordt bekeken of sponsoring verenigbaar is met de doelstellingen van de school. Overwogen wordt of de sponsoring in overeenstemming met de goede smaak en het fatsoen is en of de objectiviteit gewaarborgd is. In enkele gevallen is sponsoring uit den boze, omdat de onafhankelijkheid van de school niet in het geding mag komen. Het spreekt haast vanzelf dat sponsoring meestal gepaard gaat met reclame-uitingen en vanuit dat oogpunt gaan we als school uiterst omzichtig met dit onderwerp om. Voor een beslissing over sponsoring dient een breed draagvlak te bestaan, hier zal de MR dan ook in betrokken worden. De oudergeleding van de medezeggenschapsraad heeft instemmingsbevoegdheid betreffende het sponsorbeleid op school.

Controle hoofdluis

Na iedere schoolvakantie vragen wij u uw kind(eren) thuis goed te controleren op neten en luizen.

De GGD West-Brabant heeft twee vlogs speciaal voor ouders hierover gemaakt:
• Hoe controleer je op hoofdluizen?
• Hoofdluis behandelen? Zo doe je dat!

Mocht u neten of luizen aantreffen, laat dit dan weten aan de leerkracht, zodat de klas op de hoogte kan worden gesteld en er thuis extra gecontroleerd kan worden. Vanzelfsprekend wordt er discreet omgegaan met deze informatie en worden er geen namen genoemd.

Gevonden voorwerpen

Gedurende het schooljaar blijven er veel spullen, vooral kledingstukken, liggen op school. Wij adviseren u om de tas, gymkleding en gymschoenen van uw kind(eren) van hun naam te voorzien. Raadpleeg de conciërge indien u iets mist. Spullen die niet worden opgehaald krijgen een andere bestemming. De school kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor het verloren gaan of beschadigen van voorwerpen zoals bijvoorbeeld horloges, sieraden, portemonnees en dergelijke.

Schoolfotograaf

Elk schooljaar wordt onze school bezocht door de schoolfotograaf. De fotograaf neemt een groepsfoto, een individuele foto en er is een mogelijkheid dat broertjes en/of zusjes samen op de foto kunnen.

Ontruimingsoefening

Tweemaal per jaar houden wij een ontruimingsoefening. Tijdens deze oefening kijken wij of de gemaakte afspraken hierover nog kloppen. Op OBS De Klimroos werken voldoende leerkrachten die zijn opgeleid als bedrijfshulpverlener. Wij hebben een calamiteitenplan opgesteld dat jaarlijks wordt bijgesteld.

Terug