Onze school

Didactische uitgangspunten

Ons motto en onze visie geven we op gevarieerde wijze inhoud. De Klimroos is een kunstzinnige en sportieve basisschool, waarbij het kind centraal staat en welbevinden voorop.

Op onze school werken we met het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen gedifferentieerd wordt. Dit betekent dat de kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de groep zitten en dat zij gezamenlijk de leerstof voor dat leerjaar verwerken. In alle groepen wordt gewerkt volgens een van tevoren vastgesteld rooster. Bij een aantal vakken worden verschillende niveaus binnen de klas gehanteerd. Hierop wordt de instructie vervolgens passend aangeboden. Het is mogelijk er met een aantal kinderen met individuele programma’s wordt gewerkt, om nog beter bij hun onderwijsbehoeftes aan te sluiten.

Wij maken gebruik van actuele leermethodes en bieden een gevarieerde rijke leeromgeving aan de kinderen aan. Wij houden nieuwe ontwikkelingen en methodes nauwlettend in de gaten en we willen open staan voor de snel wisselende omstandigheden in de maatschappij, maar dit houdt niet in dat we met alle nieuwe trends zullen meegaan. Wij kiezen heel bewust voor een beredeneerd aanbod met afwisselende werkvormen en activiteiten.

Terug