Onze school

Culturele en kunstzinnige ontwikkeling

Je ziet ons kunstzinnige en sportieve karakter terug in ons gevarieerde onderwijsaanbod. Dat houdt niet in dat het aantal expressieve vakken wordt uitgebreid, maar dat de kwaliteit van deze lessen wordt verbeterd. Daarnaast willen we alle leerlingen gedurende hun basisschoolperiode in aanraking brengen met de verschillende kunstdisciplines en daar waar mogelijk, kunstzinnige
elementen in het onderwijsaanbod verweven en verankeren. We betrekken de culturele instellingen uit onze omgeving bij school en hebben vakleerkrachten voor muziek, theater en bewegingsonderwijs aan onze school verbonden.

Cultuureducatie draagt bij aan een beter, rijker, leerklimaat, doordat het:
• Coöperatief leren (samenwerkend leren) stimuleert;
• Ruimte biedt voor eigen initiatief en ‘respectvol omgaan met elkaar’ te ervaren en te oefenen;
• Inspiratie aanreikt uit vele culturen en achtergronden;
• Een tegenwicht vormt tegen de strakke beoordeling ‘goed-fout’;
• Op meerdere intelligenties een beroep doet.

De vaardigheden die kinderen moeten ontwikkelen om goed in een ‘kennissamenleving’ te kunnen functioneren bieden wij zoveel mogelijk in ons kunstzinnig onderwijs aan: oa. samenwerken, probleemoplossend denken, buiten bestaande kaders denken, het kunnen vormen en verwoorden van je mening en creatief denken.

Het is de ambitie van De Klimroos om ons kunstzinnige en sportieve profiel verder vorm te geven en te integreren in ons onderwijs. Onze visie is hierin leidend.

Klik hier voor meer informatie.

Terug